DWF

Haberler & İçgörüler

 • Haberler

  Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'de Yapılan Değişiklikler

  04.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2) (“Değişiklik Tebliği”) ile 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de (“2010/4 sayılı Tebliğ”) çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik Tebliği ile getirilen yenilikler, yayımı tarihinden 2 (iki) ay sonra yürürlüğe girecektir. 

  “Teknoloji Teşebbüsleri”

  Değişiklik Tebliği’nin 1. maddesi ile 2010/4 sayılı Tebliğ’in 4. maddesinin birinci fıkrasına “Teknoloji Teşebbüsleri” tanımı dahil edilmiş olup Teknoloji Teşebbüsleri; dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıklar olarak tanımlanmıştır

  Ciro Eşikleri

  Değişiklik Tebliği’nin 2. maddesi ile 2010/4 sayılı Tebliğ’in 7. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan, aşılması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan izin alınmasını gerektiren ciro eşikleri güncellenmiştir. Buna göre;  

  a. İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının 750.000.000 TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 250.000.000 TL’yi,

  b. Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 250.000.000 TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3.000.000.000 TL’yi

  aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması zorunludur.

  Ayrıca, Teknoloji Teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin özellikli hüküm eklenmiş olup, Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde; yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde yer alan 250.000.000 TL eşiklerinin aranmayacağı ifade edilmiştir.

  Mali Kurumlarda Cironun Hesaplanması

  Değişiklik Tebliği’nin 3. maddesinde ise bankalar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin cirolarının nasıl hesaplanacağına ilişkin değişiklik yapılmıştır.

  Bildirim Yöntemi

  2010/4 sayılı Tebliğ’in 10. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamında yapılan bildirimler ekinde yer alan Bildirim Formuyla yapılır.

  Değişiklik Tebliği’nin 4. maddesi uyarınca, bildirim formu ve ekinde hazırlanan belgelerin elden veya posta ile Ankara'da bulunan Kurum merkezine iletilmesinin yanı sıra, e-Devlet üzerinden iletilmesinin önü açılmıştır.

  Etkin Rekabet

  Değişiklik Tebliği’nin 5. maddesinde 2010/4 sayılı Tebliğ’in 13. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş olup bu madde uyarınca, başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütününde yahut bir kısmında etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran birleşme veya devralmalara izin verilmeyeceği düzenlenmiştir. Eski hükümden farklı olarak, “etkin” rekabetin dikkate alınacağı düzenlenmiştir. 

  Bildirim Formu Değişikliği

  Değişiklik Tebliği’nin 4. maddesi ile “Birleşme ve Devralmalar Hakkında Bildirim Formu” güncellenmiştir.